ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 153                                               

Termalno vrelo

Termalno vrelo, termalni izvor, izvor tople vode ili izvor ljekovite termalne vode posebna je vrsta izvora, iz kojeg izvire topla voda koja je često obogaćena mineralima. Definicija termalnog izvora označava da voda mora biti najmanje 8.3 °C topl ...

                                               

Tlo

Tlo je površinski sloj Zemljine kore. Mješavine pijeska, šljunka i praha, nastaju mehaničkim i kemijskim trošenjem svih vrsta stijena. Sastoji se od mineralnih tvari, vode, zraka, gline i nužno sadrži biološku, organsku komponentu itd. Najplodnij ...

                                               

Velika američka razmjena životinja

Velika američka razmjena životinja bio je važan biogeografski dogadaj prije oko tri milijuna godina. Migrirale su kopnene i slatkovodne životinje preseljenjem iz Sjeverne Amerike u Južnu Ameriku i obratno. Migracija se dogodila tijekom pliocena, ...

                                               

Zadnje Veliko ledeno doba

Zadnje Veliko ledeno doba je bilo razdoblje u Zemljinoj povijesti. Slijedilo je u mladem pleistocenu nakon zadnjeg toplog doba prije današnjeg. Počelo je prije 115.000 - 110.000 godina i okončalo prije oko 12.500 do 10.000 godina. U zadnjem hladn ...

                                               

Hidrologija

Hidrologija, znanost o vodi, njenim fizikalnim svojstvima i pojavljivanju u prirodi. Podrazumijeva zajedno i hidrološki ciklus i vodna bogatstva. Djelatna područja hidrologije uključuju oceanologiju i hidrologiju kopna. Hidrologija kopna se opet ...

                                               

Hidrološki ciklus

Hidrološki ciklus je stalni proces kruženja, obnavljanja i prividnog gubljenja vode na zemlji. Zemlja se smatra zatvorenim hidrološkim sustavom. Hidrološkim se ciklusima bavi hidrologija. Najjednostavnije tumačenje hidrološkog ciklusa je da djelo ...

                                               

Ada

Ada je hrvatski naziv za riječni otok i čest toponim u sjevernoj Hrvatskoj. Riječni otoci nastaju tako što u sporijem dijelu riječnoga toka taloženjem nanosa mogu nastati i riječni sprudovi. Takvi sprudovi katkad mogu izbijati i iznad površine. N ...

                                               

Agina bara

Agina bara je bila vodeno tijelo na području današnje Subotice. Ovo je bio močvarni teren koji je povremeno prelazio u baru, od čega je i nastao toponim. Nalazila se izmedu današnje Banijske ulice i Višegradske, Palićkog puta i Kireške, na istočn ...

                                               

Arroyo

Arroyo, naziv na španjolskom jeziku za vrstu potoka, koji na engleskom odgovara riječ brook. Na jugozapadu SAD riječju arroyo naziva se korito potoka kojim voda povremeno teče, pojednostavljeno kazano. Pojam je složenijeg značenja. U Novom Meksik ...

                                               

Bara

Bare su prirodna ili umjetna udubljenja nepravilnog oblika, odnosno plitke vodene mase gdje žive razne životinje i biljke u zonama niskih i visokih biljaka, kao i u zonama plitke i duboke vode. Bare se od močvara razlikuju zbog toga što svjetlost ...

                                               

Bočata voda

Bočata voda je slana voda nižeg saliniteta od morske koja nastaje miješanjem mora s tekućom vodom ili kišnicom. Drugi naziv za takvu vodu je i brakična voda. Tri su tipična područja gdje se bočata voda može susresti: voda u "slanim" jezerima. vod ...

                                               

Ciganska bara (Subotica)

Ciganska bara je bila vodeno tijelo na području današnje Subotice. Ovo je bila bara odnosno močvarni teren. U srednjem se vijeku nalazila izvan subotičkih zidina. Ime je dobio po stanovnicima koji su ovdje živjeli u skromnim stambenim uvjetima. N ...

                                               

Državni hidrometeorološki zavod

Državni hidrometeorološki zavod je tijelo državne uprave Republike Hrvatske. Dio je svjetske mreže nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi pod okriljem Svjetske meteorološke organizacije Sjedište DHMZ-a je u Zagrebu.

                                               

Hidrogeografija

Hidrogeografija jest geografska i hidrološka disciplina koja proučava vodu na Zemlji s geografskog stajališta. Hidrogeografija kao disciplina predstavlja srednjoeuropski pojam, danas blizak angloameričkoj disciplini održivog upravljanja vodnim bo ...

                                               

Izvor

Izvor je ishodište vodenog toka koje započinje vodotok, tj. početak rijeke ili potoka. Ishodište rijeke ili potoka može biti jezero, močvara, ledenjak ili izvor. Kada se rijeka napaja iz više izvora, obično se najviši smatra izvorom, a ostali pri ...

                                               

Izvori u kršu

Izvori u kršu ili krški izvori su izvori vode koji su dio sustava krša. U taj sustav su uključene i podzemna odvodnja područja. Krški izvori su obično dio sustava speleološkog sustava na kojem ponornica stiže na površinu zemlje. Tako je često mog ...

                                               

Jasina bara

Jasina bara je bila vodeno tijelo na području današnje Subotice. Ovo je bila bara odnosno močvarni teren. Nalazio se izmedu Frankopanske ulice i Karadordevog puta. U srednjem vijeku nalazila se zapadno od Subotice. Širenja Subotice prema sjeveru ...

                                               

Klanac

Klanac ili kanjon je riječna dolina čija dubina premašuje polovinu raspona. To su jako duboki dijelovi riječnih dolina, formirani u planinskim područjima. Nagib strana kanjona u cjelini dostiže 60 °. Presijeca platoe ili planinske predjele. Najka ...

                                               

Kotlina

Kotlina je duboka prostrana dolina strmih strana izmedu brijegova ili planina, zatvorena sa svih strana ili u slučaju dreniranja rijeke, otvorena na dva dijela. Može biti tektonska, vulkanska ili krška kotlina. Kotline se javljaju i na dnu mora i ...

                                               

Limnologija

Limnologija, grana hidrologije koja se bavi istraživanjem jezera, napose fizikalnim i kemijskim svojstvima jezerske vode i biologijom jezera. François-Alphonse Forel 1841. - 1912. je osnovao polje limnologije vlastitim proučavanjem Ženevskog jeze ...

                                               

Mlaka (Subotica)

Mlaka je bila vodeno tijelo na području današnje Subotice. Ovo je biomočvarni teren. U srednjem se vijeku nalazila izvan subotičkih zidina. Prema bilješkama franjevačkog ljetopisa, osim unutarnjeg i vanjskog opkopa oko subotičke tvrdave nalazile ...

                                               

Otjecanje

Otjecanje se odnosi na pojavu u hidrologiji odvodnje s površine tla. Ono je suprotno pojavi infiltracije. Otjecanje se dogada kad je tlo infiltrirano do punog kapaciteta, a višak vode od kiše, otopljene vode, ili drugih izvora teče iznad zemlje. ...

                                               

Petreševa česma

Petreševa česma je bila vodeno tijelo na području današnje Subotice. Ovo je bila rječica. U srednjem vijeku nalazila se zapadnim rubom područja Tuk a koje se proteže izmedu Subotice i Palića. To je bio kraj na kojemu su bile ugarnice i oranice. P ...

                                               

Ponornica

Ponornica je rijeka koja dijelom svoje dužine ili cijelom dužinom teče ispod zemlje kroz krški sustav. Tipične su u dinarskom području, gdje čine većinu tokova svježe vode. Ponornice su osobito važne za hidrologiju krša, budući isti vodeni tok u ...

                                               

Potok

Potok - mali vodotok, obično širine od nekoliko desetaka centimetara do nekoliko metara. Tipično, duljina toka ne prelazi nekoliko kilometara, a dubina rijetko prelazi 1.5 metara. Potoci se formiraju otjecanjem kišnih voda, topljenjem snijega ili ...

                                               

Protok (hidrologija)

U hidrologiji, protok jest volumen vode koji u odredenom vremenskom razdoblju proteče na odredenoj površini. Mjera koja se upotrebljava za protok je metar kubični u sekundi m 3 /s. Protok se može izračunati i uz pomoć formule: Q = A ⋅ v ¯ {\displ ...

                                               

Riječni kilometar

Riječni kilometar označava prijedenu udaljenost izmedu odredene lokacije na vodnom toku od ušća rijeke ili potoka do drugog toka ili vodne površine. Nulti kilometar rijeke nalazi se na ušću te se u smjeru uzvodno dodaje kilometraža. Ovaj obrnuti ...

                                               

Rogina bara

Rogina bara je bila vodeno tijelo na području današnje Subotice. Ovo je bio močvarni teren koji je povremeno prelazio u baru, od čega je i nastao toponim. Zanimljivost je da ju neki izvori nazivaju Rokina bara.

                                               

Salinitet

Salinitet, slanost ili slanoća je udjel otopljenih soli u vodenoj otopini. Iskazuje se ustaljeno kao maseni omjer, dakle kao udio mase otopljenih soli u ukupnoj masi otopine, i to kao bezdimenzionalni iznos u promilima ili postocima. Na primjer, ...

                                               

Slijev

Slijev ili sliv je područje s kojeg sve vode otječu prema nekom moru, oceanu ili jezeru. Slijev se sastoji od više porječja. Granica izmedu dva sliva naziva se vododjelnica ili razvode.

                                               

Transpiracija

Transpiracija je isparavanje vode iz biljaka, pogotovo lišća, a i isparavanje vode iz stabljike, cvijeća i voća. Transpiracija se odvija kroz puči lista tj. kroz otvor u lisnoj epidermi koji omogućuje izmjenu plinova izmedu vanjskog svijeta i par ...

                                               

Tvrdoća vode

Tvrdoća vode je uzrokovana prisutnošću rastvorenih soli kalcija i magnezija. Najveća je koncentracija kalcija, zbog prisutnosti u Zemljinoj kori kao ključnog počela u mineralima kalcitu, dolomitu, itd. Najočigledniji prikaz tvrdoće vode je talože ...

                                               

Vadi

Vadi je suho riječno korito. Ono je tradicionalno arapski pojam koji se prvenstveno odnosi na dolinu. U nekim slučajevima to se odnosi na suho riječno korito koje ima vode samo za vrijeme jakih kiša, ali i za svaki nepredvidiv vodotok. Predstavlj ...

                                               

Jovan Stefanović Vilovski

Jovan Stefanović Vilovski, vojni povjesničar i prvi srpski hidrolog, član više znanstvenih društava. Bio generalštabni bojnik u austrougarskoj vojsci. U pokretu 1848. učestvovao na strani konzervativnog krila oko patrijarha Josifa Rajačića. Borio ...

                                               

Vlaga

Vlaga je vodena para sadržana u nekom sredstvu ili voda sadržana u nekom sredstvu bez obzira na agregatno stanje. Vlaga takoder označava prisutnost vode u nekom u prostoru. U fizici i znanosti o materijalima govorimo o sadržaju vode. Plinovita vl ...

                                               

Vodostaj

Vodostaj je razina vode u moru, rijeci ili jezeru. Visina vode se obično izražava u centimetrima, a mjeri se uglavnom pomoću vodomjerne letve. Postoje i automatizirani uredaji koji su povezani u informacijski sustav. U Republici Hrvatskoj, ako vo ...

                                               

Vodotok

Vodotok je naziv za korito, kojim teku vode tekućice, preko čvrste podloge. Svaki vodotok dobiva vodu od izvora. Potoci i rijeke su pritoke glavne rijeke, koja se ulijeva u more ili jezero. Režim vodotoka bitno ovisi o uvjetima njegove snage i os ...

                                               

Vrulja

Vrulja je izvor ispod površine mora. Vrulja je potopljeni speleološki objekt, tipičan za kršku geomorfologiju. Kroz vrulju iz krškog sustava u more utječe podzemni tok ili rijeka ponornica. U okolici vrulje, za razliku od ušća rijeke, postoji dif ...

                                               

Zaljev

Zaljev ili uvala je naziv za vodenu površinu koja prodire u kopno i njime je okružena s tri strane. Veličina zaljeva može biti od više metara, pa do više stotina kilometara širine ili pružanja u kopno, a u njemu mogu biti otoci, otočne skupine, p ...

                                               

Povijest kartografije

Povijest kartografije prikazuje početke i razvoj kartografije, znanosti o izradi, upotrebi i održavanju geografskih i srodnih karata. Ona je sastavni dio ljudske povijesti već 8.000 godina. Od spiljskih crteža do antičkih karata Babilona, Grčke i ...

                                               

Atlas (kartografija)

Atlas, zbirka astronomskih i geografskih karata sustavno sredenih u sadržajnu cjelinu. Takoder naziv za zbirku tablica, grafikona i ilustracija u botanici, zoologiji, medicini, tehnici koju nazivamo enciklopedijski atlas.

                                               

Ekvator

U zemljopisu, ekvator je zamišljena crta gdje se sijeku površina nebeskog tijela i ravnina okomita na os rotacije tog tijela i na kojoj se nalazi težište tog tijela. Pojednostavljeno se može uzeti da je ekvator zamišljena crta na površini nebesko ...

                                               

Geološka karta

Geološka karta je grafički način prikaza geološke grade, starosti stijena, njihova sastava i medusobnih odnosa, kao i ostalih važnih geoloških pojava nekog terena na topografskoj karti. Proces njene izrade, od prikupljanja podataka ranijih istraž ...

                                               

Geomatika

Geomatika je novija znanstvena grana, a riječ geomatika prvi je 1969. godine skovao B. Dubuisson. Obuhvaća alate i tehnike korištene u geodeziji, daljinskim istraživanjima, geografskim informacijskim sustavima GIS, globalnim navigacijskim satelit ...

                                               

Google Earth

Google Earth je program koji omogućuje virtualni 3D prikaz Zemljine površine, te svemira i od 5.0 verzije i mora. Prikaz je stvoren od mnogo različitih satelitskih slika koje nisu iz stvarnog vremena, već su naknadno spojene. Odabrani dio Zemljin ...

                                               

Google Karte

Google Karte je Googleova tehnologija besplatnih digitalnih mrežnih karata, koje čine osnovu mnogih servisa i usluga, od pregledavanja satelitskih snimaka, planiranja trase putovanja, lokatora traženih mjesta, itd. Dopušta jednostavnu implementac ...

                                               

Gradovi na papiru

Gradovi na papiru su nepostojeća mjesta na kartama. Oni se prikazuju na karti kao rezultat pogreške ili zamke za povredu autorskih prava izdavača karata. Najpoznatiji primjeri su Argleton u Lancashireu, Beatosu i Goblu u Ohiou. Agloe, New York je ...

                                               

Grinički meridijan

Grinički meridijan je linija zemljopisne dužine koja prolazi kroz Greenwich u Engleskoj. Ovaj meridijan ima kutnu mjeru od 0°. Ovaj meridijan i suprotni 180. meridijan, kroz kojega prolazi Medunarodna datumska granica, djeli istočnu i zapadnu pol ...

                                               

Izolinije

Izolinije su linije ili crte na grafičkom prikazu koje spajaju točke jednakih ili pretpostavljeno jednakih iznosa neke mjerne veličine, na primjer tlaka, dubine vode, jakosti Zemljina magnetskoga polja, rasvjete, magnetske deklinacije, slanosti m ...

                                               

Karta Vinlanda

Karta Vinlanda po mnogima je karta svijeta iz 15. stoljeća napravljena na osnovu karte iz 13. stoljeća na kojoj se pored Afrike, Azije, Europe i Grenlanda vidi i dio Sjeverne Amerike do kojeg su prvi došli Vikinzi i nazvali ga Vinland. Na karti j ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →